Zamknij
REKLAMA

Obowiązkowa e-oferta w przetargach coraz bliżej

00:00, 16.02.2018 | artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj
Fot. depositphotos

Przetargi organizowane przez organy administracji publicznej oraz spółki z udziałem Skarbu Państwa, województw, powiatów i gmin stanowią bardzo interesujący rynek dla wielu przedsiębiorców prowadzących swą działalność gospodarczą na terenie Polski. Z informacji zawartych w sprawozdaniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. wynika, iż w okresie badanych 12 miesięcy udzielono 129 776 zamówień (w roku 2015 – 142 262), a ich wartość wyniosła 107,4 mld zł (w roku 2015 – 116,3 mld zł), co stanowi ok. 5,80 % PKB Polski w roku 2016 (1 851,2 mld zł).

- Jak zatem widać z przedstawionych tu danych, zamówienia publiczne stanowią istotny sektor gospodarki, na którym z powodzeniem mogą funkcjonować również małe i średnie przedsiębiorstwa - mówi Maciej Sarnowski, doradca ds. zamówień publicznych Centrum Prawa. - Stąd wprowadzenie do polskiego systemu zamówień publicznych najpóźniej do dnia 18 października 2018 r. obowiązkowej komunikacji elektronicznej, w tym w zakresie składania oferty w formie elektronicznej, ma bardzo duże znaczenie dla wielu firm z sektora MŚP. Nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 27 czerwca 2016 r. uregulowano bowiem w sposób jednoznaczny kwestię komunikacji między zamawiającym a wykonawcami, określając, że odbywa się ona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Jednym z kluczowych dokumentów występujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wspomniana już wyżej oferta, którą składają wykonawcy ubiegający się o uzyskanie danego zamówienia. Oferta w myśl art. 66 § 1. Kodeksu Cywilnego (KC) polega na oświadczeniu drugiej stronie woli zawarcia umowy, zawierającym określenie istotnych postanowień tej umowy, przy czym zgodnie z art. 60 KC może być ono wyrażone przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (art. 661 § 2. KC). Oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 2. KC). Należy jednakże zaznaczyć, że złożenie oferty przetargowej w formie elektronicznej wymaga opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co ważne, zobligowanie uczestników procedury przetargowej do złożenia e-oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym może stanowić istotną przeszkodę dla wielu mniejszych przedsiębiorców, którzy go nie posiadają. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest wymogiem niezbędnym dla ważności złożonej oferty przetargowej, dlatego też przedsiębiorca zamierzający złożyć prawidłowo sporządzoną e-ofertę staje przed koniecznością jego zakupu. Niemniej jednak trudność może sprawiać także prawidłowe posługiwanie się omawianym tu narzędziem elektronicznym, zwłaszcza przez firmy, które do tej pory nie były zinformatyzowane. W związku z tym swoistym panaceum może okazać się złożenie oferty przetargowej za pośrednictwem pełnomocnika, który posiada kwalifikowany podpis elektroniczny. Postępujący proces informatyzacji oraz profesjonalizacji rynku zamówień publicznych wymaga od wykonawców, w szczególności tych z sektora MŚP, szybkiego dostosowywania się do nowych realiów. Chcąc zatem z sukcesem funkcjonować na rynku przetargów publicznych i rozwijać prowadzoną przez siebie działalność, z perspektywy małego i średniego przedsiębiorcy, warto zastanowić się nad skorzystaniem z profesjonalnego doradztwa w zakresie zamówień publicznych. Jak bowiem pokazuje doświadczenie naszych Klientów oraz statystki prowadzone przez Prezesa UZP, przedsiębiorcy korzystający z profesjonalnej obsługi prawnej o wiele częściej odnoszą sukces na rynku zamówień publicznych!

W przypadku chęci uzyskania więcej informacji zapraszamy do naszej Kancelarii.

Biuro Centrum Prawa

ul. Kościuszki 71/006

87-100 Toruń

tel. 720 22 7777

e-mail: biuro@centrumprawa.eu

www.centrumprawa.eu

(artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2018