Zamknij
REKLAMA

Niepełnosprawni przedsiębiorcy

00:00, 16.01.2018 | artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj
Fot. depositphotos

W dzisiejszym świcie przedsiębiorcą może zostać każdy. Wystarczy jedynie udać się do odpowiedniego urzędu i założyć działalność gospodarczą. Jak prawo odnosi się do przedsiębiorców z niepełnosprawnościami?

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa o rehabilitacji) przewiduje możliwość jednorazowego bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Krąg uprawnionych jest zawężony do kategorii 2 grup. Wnioskodawcą mogą być osoby niepełnosprawne zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Osoba zainteresowana wspomnianymi środkami powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu. Maksymalna wysokość wsparcia jakie można otrzymać to 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie oprocentowania kredytu bankowego

Ustawa o rehabilitacji przewiduje możliwość dofinansowania 50% oprocentowania kredytu bankowego. Wsparcie to może otrzymać osoba niepełnosprawna która: nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona, nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawny może osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą zrefundować obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Uprawnienie to prowadzi do większej aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Stopień niepełnosprawności Wysokość refundacji
Znaczny 100,00 %
Umiarkowany 60,00 %
Lekki 30,00 %

By refundacja była możliwa osoba zainteresowana powinna złożyć stosowny wniosek do PFRON za dany miesiąc.

Niepełnosprawny przedsiębiorca a prawo podatkowe

Ustawodawca przewidział również uprawnienia w sferze podatkowej dla osób niepełnosprawnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Osoba niepełnosprawna może więc odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na m. in. leki, psa asystującego a nawet na adaptację mieszkania.

Artykuł przygotowała D. Łubkowska.

 

W przypadku chęci uzyskania więcej informacji zapraszamy do naszej Kancelarii.

Biuro Centrum Prawa

ul. Kościuszki 71/006

87-100 Toruń

tel. 720 22 7777

e-mail: biuro@centrumprawa.eu

www.centrumprawa.eu

(artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2018