Zamknij

Wójt gminy spod Torunia odejdzie? Jest wezwanie do wojewody!

08.33, 12.04.2022 ddtorun.pl
Skomentuj fot. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
REKLAMA

Wójt gminy spod Torunia odejdzie? Jest wezwanie do wojewody!

Do wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza wpłynęło pismo  o naruszeniu przez Jacka Jerzego Czarneckiego, Wójta Gminy Chełmża, zakazów określonych w art.4 pkt 1 i 5 w zw. z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. 

 W związku z powyższym Wojewoda pismem z dnia 03.02.2022r. wezwał Radę Gminy do podjęcia w terminie 30 dni uchwały o wygaśnięciu mandatu Wójta Gminy Chełmża. Wojewoda zaznaczył, że w przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu – po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej – zobowiązany będzie do wydania zarządzenia zastępczego.

Rada gminy na sesji w dniu 10.03.2022r odmówiła podjęcia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu. Od sesji minęło już ponad 30 dni. Co i kiedy w obecnej sytuacji zrobi Wojewoda? Cały opis sprawy w załącznikach.

UCHWAŁA Nr LVII/354/2022 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Chełmża Jacka Jerzego Czarneckiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 492 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1319), w związku z art. 4 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 2399 i z 2021 r. poz. 2054) uchwala się, co następuje: § 1.1.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Jacka Jerzego Czarneckiego Wójta Gminy Chełmża, Rada Gminy Chełmża odmawia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Chełmża Jacka Jerzego Czarneckiego.

2. Rada Gminy Chełmża podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale Nr XLVII/283/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Chełmża Jacka Jerzego Czarneckiego. § 2. Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmża Januszowi Iwańskiemu. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr LVII/354/2022 Rady Gminy Chełmża z dnia 10 marca 2022 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 3 lutego 2022 r. skierowanym do Janusza Iwańskiego Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża wezwał Radę Gminy Chełmża do podjęcia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Chełmża Jacka Jerzego Czarneckiego, z powodu naruszenia zakazów określonych w art. 4 pkt 1 i 5 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Wezwanie Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 3 lutego 2022 r. poprzedziła uchwała Nr XLVII/283/21 Rady Gminy Chełmża z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Chełmża Jacka Jerzego Czarneckiego podjęta w związku z pismem Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 lipca 2021 r. w którym poinformował Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża, że wpłynęła do niego informacja, że Pan Jacek Czarnecki naruszył zakaz określony w art. 4 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, będąc w okresie od 14 sierpnia do 7 października 2019 r. wspólnikiem spółki Zielone Kuczwały I Spółka z o.o. (KRS:0000799271) posiadającym w niej 50% udziałów o łącznej wartości 2500 zł co stanowiło 50 % kapitału zakładowego oraz w okresie od 14 sierpnia do 26 września 2019 r. (daty wpisu do KRS) pełnił funkcję Prezesa Zarządu wymienionej spółki. W dalszej treści pisma Wojewoda powołując się na art. 4 pkt 1 i 5 w związku z art. 2 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz na art. 492 § 1 pkt 5 ustawy Kodeks wyborczy wezwał Radę Gminy Chełmża do dokonania oceny faktycznej i prawnej Pana Jacka Czarneckiego Wójta Gminy Chełmża - w kontekście naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedstawienia stanowiska Rady w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

Rada Gminy Chełmża na sesji w dniu 26 sierpnia 2021 r. po wysłuchaniu wyjaśnień Jacka Jerzego Czarneckiego Wójta Gminy Chełmża oraz po zapoznaniu się: 1) z informacją prawną z dnia 25 sierpnia 2021 r. przygotowaną przez Kancelarię radców Prawnych Kutnik, Kalinowski i Partnerzy dla Rady Gminy Chełmża w przedmiocie oceny sytuacji faktycznej i prawnej Pana Jacka Czarneckiego Wójta Gminy Chełmża w kontekście naruszenia ustawowych zakazów łączenia funkcji wójta z wykonywaniem funkcji lub prowadzeniem działalności gospodarczej w związku z wystąpieniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lipca 2021 r. skierowanym do Przewodniczącego Rady Gminy Chełmża; 2) z przedłożonym przez Jacka Jerzego Czarneckiego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 24 sierpnia 2021 r. (Repertorium A numer: 3135/2021) przez notariusza Izabelę Gasin zawierającym protokół odebrania oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczeń złożonych pod wypływem błędu; 3) z przedłożoną przez Jacka Jerzego Czarneckiego opinią prawną z dnia 25 sierpnia 2021 r. sporządzoną przez adwokata Sebastiana Bogusza prowadzącego Kancelarię Adwokacką przy ul. Jegiellońskiej 25c/13 w Toruniu przedłożoną Radzie Gminy Chełmża w dniu 26 sierpnia 2021 r. przez Jacka Jerzego Czarneckiego podjęła uchwałę Nr XLVII/283/21 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Chełmża Jacka Jerzego Czarneckiego.

Uchwałę z uzasadnieniem stanowiska Rady Gminy Chełmża oraz kserokopie w/w dokumentów, Przewodniczący Rady Gminy Chełmża przekazał Wojewodzie KujawskoPomorskiemu pismem z dnia 30 sierpnia 2021 r. Treść wezwania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lutego 2022 r. została przesłana radnym z zawiadomieniem o sesji Rady Gminy Chełmża w dniu 10 marca 2022 r. Uzasadnienie wezwania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego oprócz opisania stanu faktycznego wynikającego z dokumentów złożonych przez Jacka Jerzego Czarneckiego Radzie Gminy Chełmża w dniu 26 sierpnia 2021 r. oraz Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu w dniu 16 listopada 2021 r. zawiera:  polemikę z tezami Opinii prawnej sporządzonej dnia 25 sierpnia 2021 r. przez adwokata Sebastiana Bogusza dotyczącą skutków oświadczenia woli Jacka Jerzego Czarneckiego o uchyleniu się od oświadczenia złożonego pod wpływem błędu,  analizę i ocenę wartości dowodowej oświadczenia woli Jacka Jerzego Czarneckiego o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu zaprotokołowanego aktem notarialnym z dnia 24 sierpnia 2021 r. Rep A Nr 3135/2021. Rada Gminy Chełmża rozpoznając na sesji wezwanie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zapoznała się z Opinią uzupełniającą z dnia 5 marca 2022 r. sporządzoną przez adwokata Sebastiana Bogusza do opinii z dnia 25 sierpnia 2021 r., która wpłynęła do Rady Gminy Chełmża w dniu 10 marca 2022 r.

W opinii adwokat Sebastian Bogusz odniósł się do uzasadnienia wezwania Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 lutego 2022 r. Wskazał na błędy w polemice jakich dopuścił się organ, szeregu nadinterpretacji wykraczających poza ramy swobodnej oceny dowodów oraz wniosków postulatywnych jakie powinny być regulacje prawne (a aktualnie nie są).

Nie jest rolą Rady Gminy Chełmża wypowiadać się w kwestii zasadności prezentowanych stanowisk i różnej interpretacji stanu faktycznego do czego powołane są inne organy i przeprowadzają to w innym trybie.

Ponieważ nie zaistniały nowe okoliczności poza znanymi Radzie Gminy Chełmża w dniu 26 sierpnia 2021 r, kiedy podjęta została uchwała o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Jacka Jerzego Czarneckiego, po wysłuchaniu wyjaśnień Jacka Jerzego Czarneckiego i przeprowadzeniu dyskusji, Rada Gminy Chełmża podjęła uchwałę o odmowie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Chełmża Jacka Jerzego Czarneckiego.

[ALERT]1649745096147[/ALERT]

 

(ddtorun.pl)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

0%