Zamknij
REKLAMA

nr oferty: StPr/17/3454, ważna od 2017-11-24 do 2017-12-24

Umiejętności

zaświadczenie o niekaralności, posiadanie aktualnego zaświadczenia kwalifikacyjnego, upoważniającego do obsługi przydzielonych urządzeń; Gr. 2 pkt. 1,2 i 10

Zakres obowiązków

1.Znajomość i przestrzeganie obowiązujących wytycznych i instrukcji w zakresie obsługi urządzeń kotłowni 2.Cotygodniowe czyszczenie przewodów dymowych kotłów 3.Utrzymywanie temperatury wody sieciowej zgodnie z tabelą temperatur zewnętrznych 4. Sprawdzanie przynajmniej raz na zmianę, urządzeń zabezpieczających kotły przed nadmiernym wzrostem temperatury i ciśnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zaworów bezpieczeństwa 5.Odnotowanie w książce pracy kotłowni faktu każdorazowej kontroli w/w urządzeń 6.Dokonywanie drobnych napraw konserwacyjnych 7.Systematyczne prowadzenie książeczki pracy kotłowni, wpisując wszelkie uwagi dotyczące sprawności wszystkich urządzeń będących na wyposażeniu kotłowni 8.Dbanie o porządek w przydzielonych do obsługi kotłowniach, jak również na terenie do nich przyległym, łącznie z placem opałowym 9.Wyłączenie z eksploatacji kotłów i urządzeń, jeżeli istnieje groźba awarii lub awaria nastąpiła 10.Niezwłoczne powiadamianie przełożonych o zaistniałych awariach lub nieprawidłowościach w pracy kotłowni 11.Udział w pracach remontowych i konsekracyjnych po zakończonym sezonie grzewczym
wynagrodzenie od 2060 PLN
Kontakt z Urzędem Pracy
(56) 65 80 202
toto@praca.gov.pl
Z ofert mogą korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w PUP dla Miasta Toruń

nauczanie przedmiotów logistycznych w technikum
StPr/17/2581
od 2017-08-25 do 2018-09-25
wynagrodzenie od 30 PLN

rozwozenie makulatury, tworzyw sztucznych, odbieranie od zakładów pracy- praca na terenie WOJ. KUJ-POM
StPr/17/1667
od 2017-06-01 do 2018-07-01
wynagrodzenie od 2000 PLN


© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2018