Zamknij

Promuj to ogłoszenie

Informatyk - IT

Data dodania: 2018-11-02 14:03:10ID: 1792

56 Pokaż numerwup@wup.torun.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU,ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń

ogłasza nabór na stanowisko: INFORMATYK w Wydziale ds. Informatyki

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce zatrudnienia: Toruń, ul. Szosa Chełmińska 30/32.
Miejsce wykonywania pracy: Toruń (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych).
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, we wrześniu 2018r. był wyższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe (lub ostatni rok studiów) na kierunku informatyka lub pokrewnym, m.in.: teleinformatyka, telekomunikacja, fizyka komputerowa, miernictwo komputerowe, technologie informacyjne, komputery w edukacji, informatyka w zarządzaniu, elektronika;

LUB

wykształcenie wyższe (magister, inżynier lub licencjat) oraz udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą infrastruktury teleinformatycznej.

2. Wymagania dodatkowe:

znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows, w szczególności Windows 10,
znajomość architektury komputerów klasy PC (umiejętność usuwania usterek sprzętowych, konfiguracji sprzętu biurowego),
znajomość pakietów biurowych Microsoft Office i LibreOffice,
umiejętność zarządzania usługami katalogowymi Microsoft Active Directory,
znajomość budowy sieci komputerowych i zagadnień komunikacji sieciowej IPv4 i IPv6 oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci,
podstawowa znajomość Wordpress, PHP i HTML oraz baz danych Microsoft SQL,
wnikliwość oraz zdolności analityczne w podejściu do rozwiązywania problemów,
umiejętność pracy w zespole i szybkiego uczenia się oraz pracy pod presją czasu.

Mile widziane:

potwierdzenie posiadanej wiedzy za pomocą certyfikatów np. Microsoft, Cisco, Red Hat, ITIL,
minimum roczne doświadczenie zawodowe związane z helpdesk/servicedesk,
znajomość ustaw: o ochronie danych osobowych, o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego.

3. Zakres wykonywanych zadań:

helpdesk i wsparcie użytkowników końcowych,
obsługa zgłoszeń serwisowych,
zarządzanie, aktualizacja i konfiguracja stacji roboczych działających w systemie Windows 10 za pomocą oprogramowania Ivanti Endpoint Manager (LANDesk) oraz GPO,
przygotowywanie zdalnych instalacji programów biurowych oraz użytkowych,
diagnozowanie i usuwanie usterek sprzętowych i programowych w komputerach i urządzeniach peryferyjnych,
rozwijanie, administracja i aktualizacja stron WWW, m.in. prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP,
administracja systemami teleinformatycznymi i bazami danych Microsoft SQL.

4. Wymagane dokumenty:

curriculum vitae z opisem przebiegu doświadczenia zawodowego,
list motywacyjny,
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (np. studia podyplomowe, kursy, szkolenia, certyfikaty językowe),
oświadczenie dokumentujące minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą infrastruktury teleinformatycznej (wymagane w przypadku braku wykształcenia wyższego - magister, inżynier lub licencjat -informatycznego lub pokrewnego),
kserokopie świadectw pracy,
oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie,
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (według załącznika nr 1),
inne, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy np. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.Termin składania ofert upływa w dniu: 16.11.2018r.Adres korespondencyjny do dostarczenia dokumentów:Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu,

ul.Szosa Chełmińska 30/32,

87-100 Toruń

(lub osobiście w Kancelarii Urzędu - ul. Szosa Chełmińska 30/32, parter, pokój nr 102 w zaklejonych kopertach)

z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy nr 11/18"

Aplikacje na ofertę pracy mogą być składane drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) znajdującej się na platformie ePUAP (nazwa skrytki: /WUPTORUN/rekrutacja) pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/nabor-pracownika-2/WUPTORUN
Dokumenty składane drogą elektroniczną muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Inne informacje:

W przypadku ofert składanych drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Czas oczekiwania na oferty wysłane pocztą wynosi 4 dni od dnia zakończenia terminu składania ofert (tj. 20.11.2018 r.). Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Perlik - Kierownik Wydziału ds. Informatyki, tel. 56 66 93 977

DOKUMENTY APLIKACYJNE PROSZĘ KIEROWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA POWYŻEJ WSKAZANY ADRES.


W związku z wymogiem określonym w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uprzejmie informuje, iż ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (http://wup.torun.ibip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w tut. Urzędzie (ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń).


Promuj to ogłoszenie
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone