Zamknij
REKLAMA

Milczące zakończenie postępowania i milcząca zgoda

00:00, 02.10.2017 | Artykuł sponsorowany
REKLAMA
Skomentuj
Fot. depositphotos

Czym jest milczące zakończenie postępowania i milcząca zgoda? Co one oznaczają dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą?

Funkcjonowanie administracji publicznej ma istotny wpływ na przedsiębiorców prowadzących swoją działalność gospodarczą, gdyż na co dzień mają oni do czynienia z wieloma organami administracyjnymi. Procedurę rozpatrywania danej sprawy określa Kodeks postępowania administracyjnego (KPA). Jest to akt prawny wyznaczający m. in. główne zasady postępowania, jego przebieg i terminy dokonania określonych czynności przez organ oraz strony. W powszechnej opinii procedury administracyjne wymagają usprawnienia oraz przyśpieszenia. Polski ustawodawca w odpowiedzi na te postulaty dokonał w dniu 1 czerwca 2017 r. szerokiej nowelizacji KPA. Wprowadzona została m. in. instytucja milczącego załatwienia sprawy, określona w dwóch trybach - milczącego zakończenia postępowania oraz milczącej zgody.

Milczące zakończenie postępowania polega na tym, że jeżeli w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy (liczonym od dnia doręczenia organo­wi podania) organ nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postę­powanie, sprawę tę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony. Celem tego trybu jest zmobilizowanie organu do terminowego załatwiania spraw oraz przeciwdziałanie przewlekłości postępowań.

Z kolei milcząca zgoda to tryb, w którym sprawę uważa się za załatwioną zgodnie z wnioskiem strony, jeżeli w terminie przewidzianym na załatwienie sprawy organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Organ w wyniku analizy sprawy może uznać, że wniosek zasługuje na uwzględnienie i nie podejmo­wać żadnych działań.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Przede wszystkim możliwość uznania sprawy za załatwioną w całości zgodnie z ich żądaniem, w przypadku gdy organ nie wyda decyzji w terminie. Jeśli sprawa zostanie załatwiona milcząco, organ zamiast wydania decyzji sporządzi adnotację o treści rozstrzygnięcia i jego podstawie prawnej, którą zamieszcza w aktach sprawy. W celu potwierdzenia takiego rozstrzygnięcia dany przedsiębiorca może wystąpić do organu o wydanie stosownego zaświadczenia. Jeśli będzie ono nieprawidłowe - na zaświadczenie, które ma formę postanowienia, można wnieść zażalenie. Jeżeli natomiast dany przedsiębiorca, będący stroną postępowania uważa, że rozstrzygnięcie sprawy jest błędne - w sprawie załatwionej milcząco można żądać przede wszystkim wznowienia postępowania albo stwierdzenia nieważności decyzji. Jest to możliwe w przypadkach wymienionych, odpowiednio, w art. 145-145b i 156 KPA.

Należy jednakże pamiętać, iż instytucja milczącego załatwienia sprawy nie będzie występować w każdej sprawie, lecz tylko w tych, w których przepisy prawa wyraźnie na to zezwalają. Niemniej jednak instytucja ta działa już z powodzeniem na gruncie postępowania podatkowego. Jest tak w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych, gdyż jeśli organ nie wyda interpretacji w terminie 3 miesięcy, przyjmuje się, że stwierdzono prawidłowość stanowiska strony. Z instytucją milczącego załatwienia sprawy wiązane są duże nadzieje nie tylko ustawodawcy, ale też przedstawicieli biznesu, z uwagi na fakt, iż powodzenie działalności wielu przedsiębiorców związane jest ze sprawnym załatwianiem ich spraw. Pomocnym w tym zakresie może być również skorzystanie z pomocy profesjonalnych podmiotów świadczących usługi obsługi prawnej, zwłaszcza w kontekście spraw kluczowych dla dalszego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa. Niekiedy już bowiem na etapie pierwszego pisma do organu ważą się losy ostatecznego rozstrzygnięcia naszej sprawy. Stąd niezwykle istotnym jest właściwe zabezpieczenie swoich interesów w toku prowadzenia działalności gospodarczej.

Centrum Prawa

ul. Kościuszki 71/006

87-100 Toruń

tel. 505 746 415

e-mail: biuro@centrumprawa.eu

(Artykuł sponsorowany)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2018