REKLAMA

Ulgi studenckie – do kiedy i dla kogo?

08:51, 01.08.2017 | Materiał partnera
REKLAMA
Skomentuj
Fot. Tomasz Berent

Przywilejów studenckich jest wiele, ale z całą pewnością jednym z najważniejszych są przyznane studentom ulgi na przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej. Z pewnością każdy student, który podjął studia poza miastem rodzinnym docenia 50% zniżkę za każdym razem podróżując do domu rodzinnego by skorzystać z dobrodziejstw  maminej spiżarni. Również wakacyjne wyjazdy dodatkowo zyskują na atrakcyjności kiedy za przejazd w góry lub nad morze studenci płacą połowę ceny biletu. Nie sposób nie wspomnieć o plusach codziennych przejazdów komunikacją miejską.

W pierwszej kolejności pozwolę sobie uściślić czymże jest publiczny środek komunikacji  i tak w polskim porządku prawnym w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r.  o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) oznacza „gminne przewozy pasażerskie wykonywane w granicach administracyjnych miasta albo: a) miasta i gminy, b) miast, albo c) miast i gmin sąsiadujących – jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego”.

Następnym zagadnieniem jest wysokość ulgi przysługującej studentowi. Zgodnie z art. 188 Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym „Studentowi przysługuje prawo do korzystania z 50% ulgi  w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej.”

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego potwierdza także Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U.2012.1138) w art.  4a.  „Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych  i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.”

W tym miejscu przejdę do zagadnienia problematycznego, a mianowicie okresu na jaki ulgi przysługują. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów na art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.): § 7 ust. 2. Prawo do posiadania legitymacji studenckiej mają studenci do dnia ukończenia studiów, zawieszenia w prawach studenta lub skreślenia z listy studentów, zaś w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia – do dnia 31 października roku ukończenia tych studiów.”

Studenci niestety są wprowadzani w błąd albo po prostu mylnie interpretują swoje przywileje. Faktem jest, że z chwilą ogłoszenia przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej wyniku egzaminu magisterskiego student uzyskuje tytuł zawodowy magistra, a tym samym wydawać by się mogło, że automatycznie traci status studenta. Warto jednak podkreślić, że rok akademicki ma swój określony porządek więc kiedy termin obrony pracy magisterskiej przypada w semestrze letnim to student może korzystania z ulgi w opłatach za przejazdy publicznymi środkami komunikacji miejskiej do 31 października roku, w którym ukończył studia. 

Koniec studiów i uzyskanie tytułu zawodowego to pierwszy krok w dorosłe życie i możliwość podjęcia pracy zawodowej. Pamiętajmy, że po uzyskaniu tytułu magistra możemy złagodzić widmo poważnych zmian korzystając jeszcze przez okres wakacji z biletów ulgowych.

Marta Fauk

Centrum Prawa

(Materiał partnera)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
© ddtorun.pl | Prawa zastrzeżone | 2017